แจกไฟล์word ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอรับการประเมินครูผู้ช่วย

แจกไฟล์word ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอรับการประเมินครูผู้ช่วย

แจกไฟล์word ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอรับการประเมินครูผู้ช่วย

แจกไฟล์word ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอรับการประเมินครูผู้ช่วย โดยครูมาแล้ว คุณครูสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้เลย

ดาวน์โหลดไฟล์Word

ส่วนราชการ      โรงเรียนครูมาแล้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครูมาแล้วดอทคอม

ที่      โรงเรียนครูมาแล้ว   วันที่   26  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง      ขอเข้ารับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนครูมาแล้ว 

       ข้าพเจ้า นายครูมาแล้ว  ดอทคอม ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนครูมาแล้ว ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคำสั่งเลขที่ xxx/xxx ลงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๓
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะเวลา ๖ เดือนนั้น ข้าพเจ้าต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุก ๖ เดือน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง จนครบระยะเวลาการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ๒ ปี

       บัดนี้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนดระยะเวลาที่ต้องขอรับการประเมิน ครั้งที่ ๑ มีความประสงค์ขอเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอเรียนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ตามเอกสารที่แนบมาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

  • หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย
  • คู่มือการประเมินผลการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
  • แบบประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
  • แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

                                                          ลงชื่อ ………………………………………………

                                                                                        (นายครูมาแล้ว  ดอทคอม)

                                                                                               ครูผู้ช่วย

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        ลงชื่อ………………………………………………..

           (นายแจกฟรี ไฟล์งาน)

                                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนครูมาแล้ว 

ไฟล์เอกสารสำหรับคุณครู โดย ครูมาแล้ว แจกให้คุณครูนำใช้ประโยชน์ ในการจัดการงานเอกสารต่างๆ แบ่งเบาภาระคุณครู เพื่อครูไทย


 

error: