สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(GLOBE SRC) และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (TJWP) เข้าร่วมการประกวด

สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(GLOBE SRC) และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (TJWP) เข้าร่วมการประกวด

สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(GLOBE SRC) และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (TJWP) เข้าร่วมการประกวด

สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(GLOBE SRC) และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (TJWP) เข้าร่วมการประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประกวด GLOBE Student Research Competition 2021 (GLOBE SRC 2021) การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

การรับสมัคร: สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 1มีนาคม 2564

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
หมายเหตุ นักเรียน 2-3 คน/ทีม, อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน/ทีม
ลงทะเบียนการสมัครออนไลน์ และ ดาวโหลดคู่มือการประกวดได้ที่ QR code

2. การประกวด Thailand Junior Water Prize 2021 ( TJWP 2021 )?
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2564 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

การรับสมัคร:สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 12 มีนาคม 2564

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
  2. มีสัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาจากหลักฐานการสมัคร)
  3. โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น
  4. สามารถส่งผลงาน ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)
    ลงทะเบียนการสมัครออนไลน์และดาวโหลดคู่มือการประกวดได้ที่ QR code

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: