ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครูมาแล้ว ขอเสนอข่าวการศึกษาน่าสนใจ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "อบรมออนไลน์ FREE หลักสูตร Coding www.codingopec.com สำหรัมครูประถมปลาย และครูมัธยมต้น สังกัดโรงเรียนเอกชน จำนวนจำกัด สมัครด่วน! ภายใน 25 มีนาคม C โครงการ ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมผิวเตอร์ COD/NG รรขอมบกล้าน REISTER-- สอบถามเพิ่มเติม โทร.09-1721-1424"

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเชิญชวนครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และอบรมระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ www.codingopec.com

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด/สช.จังหวัด/ปส.กช.จังหวัด

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

คำชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

แบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: