สสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2 ฟรี

สสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2 ฟรี

สสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2 ฟรี

สสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2 ฟรี ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณหรือในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก กคศ. ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้

วัตถุประสงค์ในการเปิดอบรม
เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญ ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งพื้นฐานความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy)

สมัครและอบรมฟรี
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564

สมัครที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
FB สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

error: