ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน(Classroom Action Research: CAR)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน(Classroom Action Research: CAR)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน(Classroom Action Research: CAR)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน(Classroom Action Research: CAR) โดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน(Classroom Action Research: CAR)

การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงการวิจัยที่ทำในบริบทของชั้นเรียน และมุ่งนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน เป็นการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และมีอิสระทางวิชาการ (ทิศนา แขมมณี 2540: 5)

คำชี้แจง

  1. แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาต่างๆ ตามหัวจ้อของแบบทดสอบ
  2. แบบทดสอบนี้มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ทดสอบต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านร้อยละ 80 จึงถือว่าผ่านการทดสอบ และได้รับเกียรติบัตร
  3. ระบบสามารถออกเกียรติบัตรได้เพียง 1500 ท่าเท่านนั้น หากท่านไม่ได้รับภายใน 10 นาที ขอความกรุณาทำแบบทดสอบใหม่ในวัดถัดไป เนื่องจากระบบเต็ม
  4. โปรดยอมรับข้อตกลง ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: