ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

เกณฑ์การผ่าน 60% (12/20 ข้อ) ได้รับเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ดูคู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

เนื้อหาข้อสอบ

 1. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
  1. แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
  2. ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
  3. ความส าคัญของ Active learning
  4. ลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
  5. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
  6. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
  1. ความหมายของการออกแบบการจัดการเรียนรู้
  2. แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
  3. หลักการสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
  4. ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: