ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ ขอเชิญ ประกวดเรียงความหัวข้อ “แม่ของฉัน” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564

ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ ขอเชิญ ประกวดเรียงความหัวข้อ “แม่ของฉัน” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564

ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ ขอเชิญ ประกวดเรียงความหัวข้อ “แม่ของฉัน” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ประชาคมขาววิสุทธิกษัตริย์ ขอเชิญ ประกวดเรียงความหัวข้อ “แม่ของฉัน” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564

การประกวดเขียนเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “แม่ของฉัน” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดย (๑)ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ ร่วมกับ (๒)กระทรวงวัฒนธรรม และ (๓)สถาบันกวดวิชา ภาษาไทยครูลิลลี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างในการเรียนรู้ สู่การเขียนเรียงความให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ ขอเชิญ ประกวดเรียงความหัวข้อ "แม่ของฉัน" สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564
ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ ขอเชิญ ประกวดเรียงความหัวข้อ “แม่ของฉัน” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564

ข้อปฏิบัติ

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
เขียนเรียงความตัวอักษรเต็มบรรทัด เว้น ๑ บรรทัด และเขียนเรียงความด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน ขนาดไม่เกิด ๐.๗ มิลลิเมตร ให้ครบ ๒ หน้ากระดาษที่แนบไว้ให้

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
เขียนเรียงความตัวอักษรครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัด และเขียนเรียงความด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน ขนาดไม่เกิด ๐.๗ มิลลิเมตร ให้ครบ ๑ หน้ากระดาษที่แนบไว้ให้

**ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆทั้งสิ้น**

หลักเกณฑ์การเขียนเรียงความ รวม ๑๐๐ คะแนน มีดังนี้

๑. การตั้งหัวเรื่อง (๕ คะแนน)
– สอดคล้องกับหัวข้อเรียงความ
– สัมพันธ์กับเนื้อหาที่เขียน
– มีความน่าสนใจ / แปลกใหม่
– ตั้งชื่อเรื่องอย่างสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมจรรยา
– ตั้งชื่อเรื่องได้กระชับ เข้าใจง่าย
๒. การเขียนส่วนนำ (๑๐ คะแนน)
– มีเนื้อหาชี้ให้เห็นความสำคัญ หรือปูพื้นฐานความเข้าใจให้แก่ผู้อ่าน
– สามารถกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้
– เนื้อหาในส่วนนำต้องไม่ซ้ำกับส่วนสรุป
– ปรากฎเทคนิคที่น่าสนใจในการเขียนส่วนนำ เช่น นำด้วยคำถาม นำด้วยสุภาษิต หรือบทร้อยกรอง นำด้วยความเป็นมาของเรื่องนำด้วยจุดประสงค์ของการเขียน ฯลฯ
– ความยาวของส่วนนำคิดเป็นประมาณร้อยละ ๒๐ ของเรียงความ
๓. การเขียนเนื้อเรื่อง (๔๐ คะแนน)
– ลำดับข้อความและความคิดต่อเนื่องสอดคล้องกัน
– แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุสมผล
– ปรากฎใจความสำคัญ ๑ ใจความในแต่ละย่อ
– เนื้อหาที่นำเสนอเป็นข้อเท็จจริงถูกต้อง
– ยกตัวอย่างและอ้างอิงประกอบโดยใช้สำนวนโวหาร สุภาษิต คำคม ตัวเลข สถิติ บุคคล ทฤษฎี หลักปรัชญา ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม- ความยาวของเนื้อเรื่องประมาณร้อยละ ๖๐ ของเรียงความ
๔. การเขียนส่วนสรุป (๑๐ คะแน)
– มีเนื้อหาสัมพันธ์กับเนื้อหาส่วนอื่น ๆ
– มีเนื้อหากล่าวปิด ไม่ปรากฎรายละเอียดที่ซ้ำกับเนื้อเรื่อง
– ไม่เสนอประเด็นใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้อง
– ปรากฎเทคนิคที่น่าสนใจในการเขียนส่วนสรุป เช่น สังเขปสาระสำคัญทั้งหมด เน้นย้ำประเด็นหลัก ตั้งคำถามให้ผู้อ่านฉุกคิด เสนอข้อคิดหรือคติเตือนใจ เสนอคำคมหรือบทร้อยกรอง ฯลฯ
– ความยาวของส่วนสรุปประมาณร้อยละ ๒๐ ของเรียงความ
๕. การใช้ภาษา (๒๐ คะแนน)
– ใช้คำได้ถูกต้องตามความหมาย อิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
– ใช้ระดับภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามบุคคลและสถานการณ์
– ร้อยเรียงประโยคได้สละสลวย/วรรณศิลป์
– ใช้คำเชื่อมข้อความและย่อหน้าได้ถูกต้อง
– ไม่ปรากฏสำนวนภาษาต่างประเทศ
– ไม่ปรากฎการใช้คำพุ่มเฟือย
– ใช้ภาษาได้กระชับ อ่านเข้าใจง่าย
๖. การเขียนถูกต้องตามอักขรวิธี (๑๐ คะแนน)
– เขียนได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทย
– สะกดคำได้ถูกต้องทุกคำ
– เว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง
– ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง
– ไม่พบการฉีกคำและการตัดคำ
๗. อ่านง่าย เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย (๕ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะเเนน

ยอดเยี่ยม ๘๐ คะเเนนขึ้นไป
ดีเยี่ยม ๗๐-๗๙ คะเเนน
ดีเด่น ๖๐-๖๙ คะแนน
ดีมาก ๐-๕๙ คะเเนน

กำหนดส่งผลงาน

กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๒๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ภายใน ๒๓.๕๙ น.ด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนเป็นไฟล์ JPEG ขนาด A4
ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๒ รูป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑ รูป

ประกาศผล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรในที่ Facebook fanpage : ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564

สมัครเข้าร่วม คลิกที่นี่

เมื่อกดสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะมีลิงก์อัตโนมัติแจ้งให้กดดาวน์โหลดกระดาษเขียนเรียงความ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: