แจกไฟล์Word ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง วิชาคณิตศาสตร์

แจกไฟล์Word ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง วิชาคณิตศาสตร์

แจกไฟล์Word ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง วิชาคณิตศาสตร์

แจกไฟล์Word ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง วิชาคณิตศาสตร์ โดย ครูมาแล้ว ให้คุณครูนำไปปรับใช้ แก้ไข

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

วิชาคณิตศาสตร์ 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต

มาตรฐานค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

มาตรฐานค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้

มาตรฐานค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐานค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

มาตรฐานค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฏีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น

มาตรฐานค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

มาตรฐานค 3.2  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้

แจกไฟล์ โดย ครูมาแล้ว แจกให้คุณครูนำไปใช้จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมในการสอน เป็นตัวอย่างให้คุณครูนำไปปรับใช้ แก้ไข ได้ตรงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตร เอกสารประจำชั้นเรียนต่างๆ โครงการ เป็นต้น

error: