แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา โดยครูมาแล้ว คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้ห้องเรียน ประกอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลาได้เลย

การบอกเวลากลางวัน กลางคืน สามารถบอกได้ 2 ช่วงเวลา

  1. กลางวัน ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา จนถึง 17.59 นาฬิกา
  2. กลางคืน ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา จนถึง 05.59 นาฬิกา

ดาวน์โหลดสื่อได้ที่นี่

1. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
1. สื่อการสอน เรื่องเวลา

ข้อที่ 1 นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร

ในเวลากลางคืน 24.00 นาฬิกา

ในเวลากลางวัน 12.00 นาฬิกา

2. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
2. สื่อการสอน เรื่องเวลา

ข้อที่ 2 นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร

ในเวลากลางคืน 03.00 นาฬิกา

ในเวลากลางวัน 15.00 นาฬิกา

3. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
3. สื่อการสอน เรื่องเวลา

ข้อที่ 3 นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร

ในเวลากลางคืน 18.00 นาฬิกา

ในเวลากลางวัน 06.00 นาฬิกา

4. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
4. สื่อการสอน เรื่องเวลา

ข้อที่ 4 นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร

ในเวลากลางคืน 21.00 นาฬิกา

ในเวลากลางวัน 09.00 นาฬิกา

5. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
5. สื่อการสอน เรื่องเวลา

ข้อที่ 5 นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร

ในเวลากลางคืน 01.00 นาฬิกา

ในเวลากลางวัน 13.00 นาฬิกา

6. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
6. สื่อการสอน เรื่องเวลา

ข้อที่ 6 นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร

ในเวลากลางคืน 04.00 นาฬิกา

ในเวลากลางวัน 16.00 นาฬิกา

7. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
7. สื่อการสอน เรื่องเวลา

ข้อที่ 7 นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร

ในเวลากลางคืน 19.00 นาฬิกา

ในเวลากลางวัน 07.00 นาฬิกา

8. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
8. สื่อการสอน เรื่องเวลา

ข้อที่ 8 นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร

ในเวลากลางคืน 22.00 นาฬิกา

ในเวลากลางวัน 10.00 นาฬิกา

9. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
9. สื่อการสอน เรื่องเวลา

ข้อที่ 9 นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร

ในเวลากลางคืน 02.00 นาฬิกา

ในเวลากลางวัน 14.00 นาฬิกา

10. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
10. สื่อการสอน เรื่องเวลา

ข้อที่ 10 นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร

ในเวลากลางคืน 05.00 นาฬิกา

ในเวลากลางวัน 17.00 นาฬิกา

11. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
11. สื่อการสอน เรื่องเวลา

ข้อที่ 11 นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร

ในเวลากลางคืน 20.00 นาฬิกา

ในเวลากลางวัน 08.00 นาฬิกา

12. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
12. สื่อการสอน เรื่องเวลา

ข้อที่ 12 นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร

ในเวลากลางคืน 23.00 นาฬิกา

ในเวลากลางวัน 11.00 นาฬิกา

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว ภาพประกอบ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


error: