แบ่งปัน เอกสาร PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค THAILAND 4.0

แบ่งปัน เอกสาร  PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค THAILAND 4.0

แบ่งปัน เอกสาร PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค THAILAND 4.0

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบ่งปัน เอกสาร PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค THAILAND 4.0 จากหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษา

เอกสาร PLC (Professional Learning Community) กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0 ฉบับนี้ ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อน
จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูในนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ แนว Active Learning แนว STEM Education และการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 โดยน ากระบวนการของ PLC : Professional Learning Community สู่สถานศึกษา ผ่านภาระงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนยุค Thailand 4.0

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

ขอขอบคุณที่มา หน่วยศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: