อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบายเด็กไทยยุคใหม่ วันที่ 28 ต.ค. 64 โดย สพม.กท ๑

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบายเด็กไทยยุคใหม่ วันที่ 28 ต.ค. 64 โดย สพม.กท ๑

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบายเด็กไทยยุคใหม่ วันที่ 28 ต.ค. 64 โดย สพม.กท ๑

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบายเด็กไทยยุคใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย สพม.กท ๑ ร่วมกับ สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

“การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง: เทคนิคบันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จในการอ่าน”

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบายเด็กไทยยุคใหม่ วันที่ 28 ต.ค. 64 โดย สพม.กท ๑
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบายเด็กไทยยุคใหม่ วันที่ 28 ต.ค. 64 โดย สพม.กท ๑

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร/วุฒิบัตร คลิกที่นี่

การจัดการอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา และคณะวิทยากรจากสถานศึกษาในสังกัดสพม.กท ๑ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 3. โรงเรียนเทพศิรินทร์
 4. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 5. โรงเรียนราชวินิต มัธยม
 6. โรงเรียนวัดราชโอรส
 7. โรงเรียนวัดอินทาราม
 8. โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

คณะวิทยากร

 1. การดำเนินงานตามนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน โดย ดร.ดวงใจ บุญยะภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 2. การนำนโยบายการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดย ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.กท.๑
 3. การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง: เทคนิคบันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จในการอ่าน

ขั้นที่ 1. อ่านเรื่องให้จบ
โดย ศน.เป็นปลื้ม เชยชม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.กท.๑ และ ครูธฤษณัช อารมย์แก้ว ครู รร.เทพศิรินทร์
ขั้นที่ 2. ค้นพบคำสำคัญ
โดย ครูพล พิมพ์โพธิ์ และ ครูสุรศักดิ์ แสงเงิน ครู รร.วัดอินทาราม
ขั้นที่ 3. บั่นทอนตัดส่วนขยาย
โดย ครูพฤทธณัฏฐิ์ พรมรัตน์ ครู รร.ราชวินิต มัธยม และ ครูระดมโชค ปวงบุผา ครู รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ขั้นที่ 4. เติมคำเชื่อมที่หายไป
โดย ครูสุภ์ชาต สะอิมิ และ ครูวันชนก วงศ์เขียว ครู รร.สามเสนวิทยาลัย
ขั้นที่ 5. สังเกตไว้คำขัดแย้ง
โดย ครูปัญจพล บุลาลม ครู รร.เตรียมอุดมศึกษา และ ครูจิราวรรณ ไชยปัญญา ครู รร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
ขั้นที่ 6. พลิกแพลงได้ทุกบทอ่าน
โดย ครูอรรถพล บัวทอง และ ครูลักขณา เกื้อแก้ว ครู รร.วัดราชโอรส

ช่องทางการรับชม

Facebook Page: สพม.กท ๑ ภาษาไทย
การ Live เวลา 09.00 – 12.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

วิธีการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร

 1. ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
 2. รับชมการอบรมตามวัน เวลาที่กำหนด
 3. ทางผู้จัดงานจะเผยแพร่ QR Code แบบลงทะเบียน แบบทดสอบ และแบบประเมิน สำหรับรับวุฒิบัตร หลังการอบรมแต่ละหลักสูตรเสร็จสิ้น
 4. โปรดตรวจสอบ E-mail คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ทุกตัวอักษรให้ถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับจัดทำวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร
 5. ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบประเมินโครงการ และทำแบบทดสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตร
 6. กรณีที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรม (ไม่มีการลงคะแนนในวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร)

ทำแบบทดสอบและแบบประเมินเวลา 12.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม – เวลา 18.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ท่านสามารถเข้ามาดาวน์โหลดรับวุฒิบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564เป็นต้นไป ใน Facebook: สพม.กท ๑ ภาษาไทย

ขอขอบคุณกิจกรรมดีดีจาก สพม.กท ๑ ภาษาไทย

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: