คุรุสภา รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรม เป็นเครือข่ายดำเนินการ ทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2564

คุรุสภา รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรม เป็นเครือข่ายดำเนินการ ทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2564

คุรุสภา รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรม เป็นเครือข่ายดำเนินการ ทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอข่าวการศึกษาจากคุรุสภา คุรุสภา รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรม เป็นเครือข่ายดำเนินการ ทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2564

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภารับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) รวมจำนวน 90 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่  10 – 11 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ถือเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพได้

คุณสมบัติผู้รับการคัดเลือก

1) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
4) ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นประธานหรืออนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพมาก่อน และ
5) ต้องได้รับความยินยอมและรับรองจากผู้บังคับบัญชาในสังกัด

ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3) เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก และ 
4) เป็นผู้ที่กระทำความผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือกระทำผิดวินัย แม้เคยถูกลงโทษทางวินัย แต่ได้รับการล้างมลทินแล้วก็ตาม

เอกสารประกอบการสมัคร

ประกอบด้วย รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง  1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำเนา กพ.7  (ทุกหน้า) หรือกรณีสังกัดเอกชนหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน และหนังสือยินยอมและรับรองจากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สนใจ

สามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารการสมัครผ่านทาง  ตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก   ใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิ หรือฟ้องร้องใดๆ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเอกสารการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม ส่วนผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ในการเดินทาง โดยเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมได้

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมในวันที่ 28 เมษายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

สามารถดูประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทร. 0 2282 3154

สมัครเข้ารับการอบรม คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือประกาศรับสมัคร


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือยินยอมและรับรองจากผู้บังคับบัญชา

ที่มา เว็บไซต์คุรุสภา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: