ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์โลกสีคราม

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์โลกสีคราม

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์โลกสีคราม

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์โลกสีคราม โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์โลกสีคราม

คำชี้แจง

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ อัศจรรย์โลกสีคราม เนื้อหาประกอบไปด้วย
1. การกำเนิดโลก
2. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
3. ระบบนิเวศ, ระบบนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยท่านสามารถศึกษาเนื้อหาเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนทำแบบทดสอบได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/sciencebykrutum

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อที่ E-mail : [email protected]

เกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 70 หมายถึง ปรับปรุง
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 71-75 หมายถึง พอใช้
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 76-80 หมายถึง ดี
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 90 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก

จัดทำโดย :
ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: