แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ไฟล์ Word เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ไฟล์ Word เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ไฟล์ Word เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ไฟล์ Word เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7

ลิ้งก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่าง

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และมีคุณภาพได้ มาตรฐานสากล เพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย ส่วนที่เป็นแกนกลาง ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนที่มีสาระสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่ง สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษากำหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษา และ ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเองได้ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสนใจ ความ ต้องการและความถนัดของผู้เรียน

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรที่จะทำให้ได้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ

2. การร่างหลักสูตร

3. การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร

4. การนำหลักสูตรไปใช้

5. การประเมินผลหลักสูตร

1.ความจำเป็นของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การเตรียมการให้พร้อมเพื่อตอบสนองการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 22 ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 23 กำหนดการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสามารถทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้


 1.  ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2.  ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้และความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
 3.  ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
 4.  ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 5.  ส่งเสริมการสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้ในการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
 6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

              จากข้อกำหนดจากมาตรา 22, 23, 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นำไปสู่การกำหนดคุณภาพมาตรฐานของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งที่ผ่านมาในอดีต  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 4) กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ดังนี้ คือ


 1.  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
 2.  ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน และรักการค้นคว้า
 3.  มีความรู้อันเป็นสากล ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิดวิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์
 4.  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดและการสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต
 5.  รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค
 7.  เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 8.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 9.  รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา)

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

ขอขอบคุณ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่มา : ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา (https://www.kansuksa.com/344/)

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: