ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เ ขต 2 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่า เป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการที่มีกฎหมายให้ความสำคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชียวชาญในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงต้องประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

คำชี้แจง

แบบทดสอบจำนวน 30 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ

https://online.anyflip.com/zptkp/yohw/mobile/
http://online.anyflip.com/plrxo/bduq/mobile/index.html

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ที่มา และอ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://sites.google.com/phichit2.go.th/phichit2learning/teacher-dev

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: