สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรปฐมวัย “หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา” ประจำปี 2564 นับชั่วโมงได้

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรปฐมวัย “หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา” ประจำปี 2564 นับชั่วโมงได้

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรปฐมวัย “หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา” ประจำปี 2564 นับชั่วโมงได้

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรปฐมวัย “หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา” ประจำปี 2564 นับชั่วโมงได้ 17 ชั่วโมง

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 สำหรับระดับปฐมวัย ได้แก่ หลักสูตรระดับปฐมวัย เรื่อง หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา (จำนวนชั่วโมงการอบรม 17 ชั่วโมง)

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรปฐมวัย "หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา" ประจำปี 2564 นับชั่วโมงได้
สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรปฐมวัย “หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา” ประจำปี 2564 นับชั่วโมงได้

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย (3-6 ปี) หรืออนุบาล เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ที่เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาได้ง่าย ใกล้ตัว เน้นการคิดวิเคราะห์และการนำความรู้ไปแก้ปัญหา โดยมีหัวข้อหลักดังนี้
1. ความหมายและความสำคัญของสะเต็มศึกษา
2. ขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3. การส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
4. แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย
5. การวิเคราะห์การบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2564

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม สามารถสอบถามได้ที่ Email : [email protected]

หมายเหตุ จะมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรทั้งหมดจาก ก.ค.ศ. หลังจากจบการอบรม และหากได้รับอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

***วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกทีนี่

ติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ fb.com/ipstsmtteacherchildhood

ที่มา IPST Thailand

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: