สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
– หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์กายภาพ : เคมี) เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน (จำนวนชั่วโมงการอบรม 16 ชั่วโมง)
– หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน (จำนวนชั่วโมงการอบรม 19 ชั่วโมง)
– หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2564

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม สามารถสอบถามได้ที่ Email : [email protected]

หมายเหตุ จะมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรทั้งหมดจาก ก.ค.ศ. หลังจากจบการอบรม และหากได้รับอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ IPST SMT Teacher มัธยมปลาย

***ลิ้งก์สมัครอยู่ด้านล่าง***

1.หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์กายภาพ : เคมี) เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน (จำนวนชั่วโมงการอบรม 16 ชั่วโมง)(PDSMT008)

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์กายภาพ : เคมี) เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติ และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โครงสร้างและสมบัติความเป็นกรดเบสของสารประกอบอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์ในการผลิตพลังงานทดแทน

หลักสูตรนี้เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ง่าย การนำเทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัลมาใช้ประกอบการเรียนรู้ เน้นการคิดวิเคราะห์และการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

***วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

2.หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน (จำนวนชั่วโมงการอบรม 19 ชั่วโมง)(PDSMT009)

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การใช้ประโยชน์จากสารทุติยภูมิที่พืชสร้าง โครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ วิธีการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

หลักสูตรนี้เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ง่าย การนำเทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัลมาใช้ประกอบการเรียนรู้ เน้นการคิดวิเคราะห์และการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

***วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

3.หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)(PDSMT010)

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และการประยุกต์ของลำดับและอนุกรม

หลักสูตรนี้เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ง่าย การนำเทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัลมาใช้ประกอบการเรียนรู้ เน้นการคิดวิเคราะห์และการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

***วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

ที่มา IPST Thailand

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: