สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอข่าวการศึกษา สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 และจะประกาศผลสอบวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ สทศ. และคุรุสภา

การทดสอบครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 7,263 คน (คนไทย 7,224 คน และชาวต่างประเทศ 39 คน) จำแนกผู้มีสิทธิ์สอบตามศูนย์สอบ 4 ศูนย์ 5 สนามสอบดังนี้

สนามสอบ

เปลี่ยนสนามสอบจากเดิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็น โรงเรียนทวีธาภิเศก

เพื่อให้การดำเนินการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สทศ. จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสนามสอบจากเดิม “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เป็น “โรงเรียนทวีธาภิเศก” เนื่องจากสนามสอบดังกล่าวอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย สทศ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบในสนามสอบดังกล่าวรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยส่งอีเมล์และ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครสอบได้ลงทะเบียนไว้ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงสื่อต่าง ๆ สำหรับผู้มีสิทธ์สอบที่เป็นชาวต่างประเทศ สทศ. ได้โทรศัพท์ประสานงานและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบจากเดิมสนามสอบ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เป็น “โรงเรียนทวีธาภิเศก” เข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบใหม่อีกครั้ง รวมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิสอบใหม่ได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการป้องกันของแต่ละจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ และเตรียมหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ได้แก่ (1) บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู และ (2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถ่าย (ผู้เข้าสอบต้องมีหลักฐานตามข้อ (1) และ (2) มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ) สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B ปากกา ยางลบ และกบเหลาดินสอ (สำหรับการสอบวิชา 104 วิชาชีพครู อนุญาตให้นำน้ำยาลบคำผิดและยางลบหมึกเข้าห้องสอบได้)

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

ข้อปฏิบัติในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

ที่มา สทศ.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: