บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างเกียรติบัตร บทเรียนแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและข้อห้ามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวินัยและเพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย
  3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรักษาประโยชน์ของทางราชการ

เกณฑ์การประเมินจะต้องได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 จึงจะผ่านเกณฑ์และได้รับเกียรติบัตร (ตอบถูก 12 ข้อขึ้นไป)

ขั้นตอนปฏิบัติ

1. พัฒนาความรู้ บทเรียนก่อนวัดความรู้ คลิกที่นี่

2. วัดความรู้ แบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

3. ตรวจสอบคะแนน คลิกที่นี่

4. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร คลิกที่นี่

***เกียรติบัตรรอประมาณ 5 นาที ก่อนเข้าดาวน์โหลดครับ

เข้าเว็บไซต์บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สร.3

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: