วิทยฐานะ​เกณฑ์ใหม่ 2564 ประกาศแล้วลดเวลาเลื่อนวิทยฐานะเหลือ 3 หรือ 4 ปี

วิทยฐานะ​เกณฑ์ใหม่ 2564 ประกาศแล้วลดเวลาเลื่อนวิทยฐานะเหลือ 3 หรือ 4 ปี

วิทยฐานะ​เกณฑ์ใหม่ 2564 ประกาศแล้วลดเวลาเลื่อนวิทยฐานะเหลือ 3 หรือ 4 ปี

วิทยฐานะ​เกณฑ์ใหม่ 2564 ประกาศแล้วลดเวลาเลื่อนวิทยฐานะเหลือ 3 หรือ 4 ปี ใช้เกณฑ์เก่าได้ 1 ครั้ง โดย ครูโน๊ต ว21

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะคืออะไร ?

1. วิทยฐานะ​เกณฑ์ใหม่ 2564

มาตรฐานตำแหน่ง

  • กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
  • ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ส่งเสริมให้ทุกสายงานมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งในสายงานของตนเองและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปสู่สายงานอื่นได้ โดยคำนึงถึงการสั่งสมประสบการณ์ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งอื่น และประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

2. วิทยฐานะ​เกณฑ์ใหม่ 2564
3. วิทยฐานะ​เกณฑ์ใหม่ 2564

มาตรฐานวิทยฐานะ

  1. มุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
  2. ปรับระยะเวลาการให้มีวิทยฐานะ และเลื่อวิทยฐานะ กำหนดระยะเวลาเป็น 4 ปี เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวมีความเหมาะสม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ทั้งนี้ จะสามารถลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หรือดำรงวิทยฐานะจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  1. เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ CEFR ที่คุรุสภาได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ
  2. เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่เกาะ ภูเขาสูง พื้นที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ)
  3. เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (การได้รับวุฒิบัตรที่สูงขึ้น)
  4. เป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตามกรอบคุณวุฒิอาชีพ จากสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ

นอกจากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวแล้ว ต้องมีผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือน ระดับ ดีเด่น 4 รอบการประเมินติดต่อกันด้วย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

คุณครูสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

เพจ ครูโน๊ต ว21

ที่มา : youtube chanal ฟิสิกส์ by ครูโน้ต

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: