ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะนั้น ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสั่งสมความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านโดยให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นตันไป

โดย นายอำพล สุบรรณ์พิจิตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำชี้แจง

แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ เมื่อทำผ่าน 70% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: