ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ (วทร.24 Online) ฟรี มีวุฒิบัตร

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ (วทร.24 Online) ฟรี มีวุฒิบัตร

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ (วทร.24 Online) ฟรี มีวุฒิบัตร

ครูมาแล้ว ขอเสนอข่าวการศึกษาน่าสนใจ ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ (วทร.24 Online) ฟรี มีวุฒิบัตร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ (วทร.24 Online) ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21”

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ ฟรี มีวุฒิบัตร
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ ฟรี มีวุฒิบัตร

Highlight ภายในงาน พบกับ

  1. วิทยากรบรรยายพิเศษโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
  2. วิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย
  3. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral presentation)
  4. การบรรยายกึ่งสาธิต
  5. การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster)
  6. คลินิกวิชาการ

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
หัวข้อ:
นวัตกรรมการเรียนรู้
วันที่ 22 เมษายน 2564
เวลา 10.30 – 11.45 น. (รหัส L1)


รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
หัวข้อ:
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 22 เมษายน 2564
เวลา 13.00 – 14.00 น. (รหัส L2)


รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
หัวข้อ:
การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนวิทยาศาสตร์ (Learning Progression Assessment in Science)
วันที่ 22 เมษายน 2564
เวลา 13.00 – 14.00 น. (รหัส L3)


ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
หัวข้อ
: การออกแบบกิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
วันที่ 22 เมษายน 2564
เวลา 13.00 – 14.00 น. (รหัส L4)


รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
หัวข้อ: Nanosecond Culture of New Generation in Digitalization World
วันที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 09.00 – 10.00 น. (รหัส L5)


ดร.อภิชาต ทองอยู่
หัวข้อ: การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor)
วันที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 10.00 – 11.00 น. (รหัส L6)


อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต
หัวข้อ:
การสอน Coding ผ่านตัวการ์ตูน
วันที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 11.00 – 12.00 น. (รหัส L7)


สมัครและเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย! ได้รับวุฒิบัตร!

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วม ที่นี่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website: http://wtr.ipst.ac.th/

Facebook: https://facebook.com/WTR.IPST/

(งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ – วทร. )

E-mail: [email protected]

Tel: 02 3924021 ต่อ 2517

ที่มา https://wtr.ipst.ac.th

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: