แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชิ้นงาน เรื่อง ชนิดของรูปสามเหลี่ยม

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชิ้นงาน เรื่อง ชนิดของรูปสามเหลี่ยม

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชิ้นงาน เรื่อง ชนิดของรูปสามเหลี่ยม จัดทำโดยเพจครูมาแล้ว

ครูมาแล้ว แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชิ้นงาน เรื่อง ชนิดของรูปสามเหลี่ยม จัดทำโดยเพจครูมาแล้ว

รูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่อยู่บนระนาบ มีด้าน 3 ด้าน และมุม 3 มุม

การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุม จำแนกได้ 3 ชนิด คือ

1.รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม

2.รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

3.รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน

การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้าน จำแนกได้ 3 ชนิด คือ

1.รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

2.รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

3.รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว  แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ทำชิ้นงาน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

**ไม่อนุญาตให้นำไปอัพโหลดใหม่**


error: