มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนปี 2564 วันที่ 1 ก.พ. – 25 ก.ค. 2564

มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนปี 2564 วันที่ 1 ก.พ. – 25 ก.ค. 2564

มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนปี 2564 วันที่ 1 ก.พ. – 25 ก.ค. 2564

มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนปี 2564 วันที่ 1 ก.พ. – 25 ก.ค. 2564 สำหรับน้องๆ ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4 มหาวิทยาลัย 8 คณะที่กำหนด (เฉพาะภาคปกติ)

มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนปี 2564 วันที่ 1 ก.พ. - 25 ก.ค. 2564
มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนปี 2564 วันที่ 1 ก.พ. – 25 ก.ค. 2564

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ โดยไปที่ “ดาวน์โหลด”->”ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” และส่งไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนหรือ EMS) มาตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ หรือ
  2. สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ โดยไปที่ “ใบสมัครขอรับทุน” กรอกรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด และส่งเฉพาะ “เอกสารประกอบใบสมัคร”มาทาง email และไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนหรือ EMS)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

1.สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
4. สามารถสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยและคณะตามที่มูลนิธิฯ กำหนด (เฉพาะภาคปกติ)
5. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน หรือกำพร้า โดยผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี    หรืออยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
6. เป็นผูมีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

มหาวิทยาลัยที่ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต 
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน
4. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

สาขาวิชาที่ได้รับทุน

1. แพทยศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตร์
3. นิติศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
5. รัฐศาสตร์
6. เกษตร
7. ครุศาสตร์ (ครู)
8. เศรษฐศาสตร์

การมอบทุนการศึกษา

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้อนุมัติมอบทุนแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว ทางมูลนิธิจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

การดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุน

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลและให้คำปรึกษา  กับนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะนิสิต/นักศึกษา ที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อช่วยสนับสนุนทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กันไปกับแนะแนววิธีการเรียนซึ่งจะส่งเสริมการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-792-6527, 065-210-0707

Email: [email protected]

Facebook: มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.daf.or.th

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: