“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง วันนี้ – 31 มกราคม 2564

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง วันนี้ – 31 มกราคม 2564

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” มอบ ทุนการศึกษา ต่อเนื่อง วันนี้ – 31 มกราคม 2564

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง วันนี้ – 31 มกราคม 2564

มูลนิธิดำรงชัยธรรม” มอบ ทุนการศึกษา ต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน

4 ขั้นตอนในการสมัครขอรับทุน

 1. อ่านรายละเอียดการสมัครและ คู่มือให้ละเอียด
 2. เตรียมเอกสารและ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครตามคู่มือให้ครบถ้วน
 3. กรอกใบสมัครขอรับทุนพรอ้มแนบลิงค์เอกสารประกอบการสมัคร
 4. รอรรับอีเมล์ยืนยันการสมัคร เป็นอันว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์

คุณสมบัติของนักเรียนที่ขอจะรับทุนการศึกษา

 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.6 หรือปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษาต่อชัดเจน
 3. ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน
 4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ
 5. สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

ลักษณะทุนการศึกษา

 1. ทุนให้เปล่า โดยสนับสนุน ค่าเล่าเรียน (จ่ายตามจริง/ปี) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน จะเริ่มรับเงินทุนหลังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการยืนยันการรับทุนเรียบร้อยแล้ว
 3. สนับสนุนเข้าศึกษาต่อสูงสุดไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น
 4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่นๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ. หรือหากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง

*** หมดเขตรับสมัครและ แก้ไขข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2564 (เวลา 23.59 น.) ***

ที่มา: มูลนิธิดำรงชัยธรรม

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: