แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทยใกล้ตัว

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทยใกล้ตัว

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทยใกล้ตัว

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทยใกล้ตัว โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทยใกล้ตัว
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทยใกล้ตัว

แบบทดสอบ ชุด “ภาษาไทยใกล้ตัว” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดทำโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
แบบทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (Native Speaker)
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

คำชี้แจง
แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ ๒ แบบทดสอบแบบปรนัยจำนวน ๒๐ ข้อ
ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจแก่การทำแบบทดสอบ เรื่อง “ภาษาไทยใกล้ตัว” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการเขียน การอ่าน การสังเกตการใช้คำ นำมาพัฒนาความสามารถในการเขียน การอ่านและศักยภาพการเรียนรู้

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบดินทรเดชา – สิงห์ สิงหเสนี

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: