ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 โดย นางอรนุช สุวรรณพจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างเกียรติบัตร หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพหรือมีทักษะ ครูคือผู้ที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ครูผู้สอนที่ดีต้องมีลักษณะและมีสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ สามารถนำความรู้ ทักษะ และเจตคติของตนเองมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดี ที่พร้อมจะออกไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในที่สุด

คำชี้แจง

แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

แหล่งเรียนรู้

https://anyflip.com/bookcase/viqbq
https://www.trueplookpanya.com/education/content/68571/-teaartedu-teaart-teaarttea-
https://sites.google.com/site/khruthiynistwrrsthi21/thaksa-khru-ni-stwrrs-thi-21
http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/new-gen/262/

ครูไทยในศตวรรษที่ 21

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม https://sites.google.com/phichit2.go.th/phichit2learning/สมรรถนะคร

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: