คุรุสภา เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมรับวุฒิบัตร

คุรุสภา เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมรับวุฒิบัตร

คุรุสภา เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมรับวุฒิบัตร

ครูมาแล้ว ขอเสนอข่าวการศึกษา คุรุสภา เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมรับวุฒิบัตร

คุรุสภา เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมรับวุฒิบัตร
คุรุสภา เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมรับวุฒิบัตร

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา   รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ สมัครร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคุรุสภา กับ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ (Classroom management) และภาวะผู้นำ (Leadership) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ และเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายกับการฝึกปฏิบัติจริงสู่การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย
1)  ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หรือครู ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สถานศึกษาละ 2 คน โดยอย่างน้อยจะต้องมีผู้สมัครระดับผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน และ
2) ศึกษานิเทศก์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรือครู ต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  ผู้ดำรงตำแหน่งครูต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความสามารถด้านวิชาการ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเป็นครูแกนนำ หรือครูต้นแบบ เพื่อนำนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในสถานศึกษาได้ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการพัฒนาได้

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และทักษะในการพัฒนาผ่าน Online Platform และต้องเข้าร่วมการดำเนินการตามที่คุรุสภากำหนด โดยผู้ผ่านการพัฒนาฯจะได้รับวุฒิบัตร

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Google Form ที่ http://bit.ly/2ZrdyJZ  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564

ลงทะเบียน ที่นี่

ที่มา และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0 2280 2736 (นางณัฐติยา มีโชคชัยประเสริฐ)

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: