ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้าง ปี 2564

ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้าง ปี 2564

กรมบัญชีกลางแจ้ง ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้าง ปี 2564

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ มกราคม 2564 คือ  26 มกราคม 2564

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ กุมภาพันธ์ 2564 คือ 22 กุมภาพันธ์ 2564

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ มีนาคม 2564 คือ 26 มีนาคม 2564

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เมษายน 2564 คือ 27 เมษายน 2564

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พฤษภาคม 2564 คือ 25 พฤษภาคม 2564

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ  มิถุนายน 2564 คือ 25 มิถุนายน 2564

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ  กรกฎาคม 2564 คือ 23 กรกฎาคม 2564 

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ  สิงหาคม 2564 คือ 26 สิงหาคม 2564

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ  กันยายน 2564 คือ 27 กันยายน 2564

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ  ตุลาคม 2564 คือ 26 ตุลาคม 2564

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พฤศจิกายน 2564 คือ 25 พฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ธันวาคม 2564 คือ  27 ธันวาคม 2564

error: