ทุนการศึกษา “ธนาคารออมสิน” เปิดสมัครชิงทุนการศึกษา “โครงการเด็กดีของสังคม” ก่อน 31 มกราคม 2564

ทุนการศึกษา “ธนาคารออมสิน” เปิดสมัครชิงทุนการศึกษา “โครงการเด็กดีของสังคม” ก่อน 31 มกราคม 2564

ทุนการศึกษา “ธนาคารออมสิน” เปิดสมัครชิงทุนการศึกษา “โครงการเด็กดีของสังคม” ก่อน 31 มกราคา 2021

ทุนการศึกษา “ธนาคารออมสิน” เปิดสมัครชิงทุนการศึกษา “โครงการเด็กดีของสังคม” ก่อน 31 มกราคา 2021 ขอเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ “เด็กดีของสังคม” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ 108 ปี (วันที่1 เมษายน 2564)

รายละเอียดสำหรับโครงการนี้ ธนาคารออมสิน ได้หารือร่วมกับสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินโครงการ “เด็กดีของสังคม” เป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา และ เป็น “เด็กดี” นอกจากช่วยเหลือ ทําดี ต่อครอบครัวตนเองแล้ว “เด็กดี” ยังเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรักเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “เด็กดี” มีจิตอาสา ร่วมกัน ทําดี อย่างมีปัญญา มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ค้นหาปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย ทางแก้ ในการคลี่คลาย ลดทอนปัญหา ของสังคม ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างเป็นระบบ ฝึกฝนเพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีปัญญาต่อไป

ธนาคารออมสิน จึงมีความตั้งใจให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติของความเป็น “เด็กดี” ในสามประเด็นหลัก ได้แก่

  1. มีความกตัญญู 
  2. มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  3. มีจิตอาสา ร่วมกัน ทําดี อย่างมีปัญญา

สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติของความเป็น “เด็กดี” ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

  1. มีความกตัญญู
  2. มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  3. มีจิตอาสา ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา

โดย ธนาคารออมสิน จัดสรรกําลังใจ จํานวน 216 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,160,000

แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

– สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 108ทุน 
– สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 108 ทุน

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2564

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: