ด่วนที่สุด สพฐ. ชะลอการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

ด่วนที่สุด สพฐ. ชะลอการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

ด่วนที่สุด สพฐ. ชะลอการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

ด่วนที่สุด สพฐ. ชะลอการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เรื่อง ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีการรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการดำเนินการคัดเลือก จะมีกลุ่มบุคคลจำนวนมากที่เกี่ยวข้อง จึงอาจส่งผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อป้องกัน และควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงชะลอการดำเนินการคัดเลืือกดงกล่าวไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะ)

เลขาธการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: