ดาวน์โหลด ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษา – คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษา – คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ - คณิตศาตร์ - ภาคเรียนที่ 1 - สำหรับนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 – สำหรับครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ - คณิตศาตร์ - ภาคเรียนที่ 1 - สำหรับครู

ภาคเรียนที่ 2 – สำหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ - คณิตศาตร์ - ภาคเรียนที่ 2 - สำหรับนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 – สำหรับครู

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ - คณิตศาตร์ - ภาคเรียนที่ 2 - สำหรับครู

คู่มือครู รวบรวมโดย โดย ครูมาแล้ว แจกให้คุณครูนำใช้ประโยชน์ ในการจัดการงานเอกสารต่างๆ แบ่งเบาภาระคุณครู เพื่อครูไทย


บทความที่เกี่ยวข้อง:

เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่ (ว21) ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการช...
เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่างรายงานผลการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีท...
แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ แบบประเมิน SDQ ฉบับ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนประเมิน พร้อมปก
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
เผยแพร่ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ Best Practice ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม การสอนศิลปะ เรื่อง ประเภทงานทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
เผยแพร่สื่อนวัตกรรม​ สื่อการสอนศิลปะ ขั้นตอนการเขียนสีน้ำภาพดอกไม้ โดย ครูจิรปรียา​ ชู​ยอด​ โรงเรีย...
เผยแพร่ ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (C...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: