ดาวน์โหลด ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษา – คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษา – คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษา – คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษา – คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ - คณิตศาตร์ - ภาคเรียนที่ 1 - สำหรับนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 – สำหรับครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ - คณิตศาตร์ - ภาคเรียนที่ 1 - สำหรับครู

ภาคเรียนที่ 2 – สำหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ - คณิตศาตร์ - ภาคเรียนที่ 2 - สำหรับนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 – สำหรับครู

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ - คณิตศาตร์ - ภาคเรียนที่ 2 - สำหรับครู

คู่มือครู รวบรวมโดย โดย ครูมาแล้ว แจกให้คุณครูนำใช้ประโยชน์ ในการจัดการงานเอกสารต่างๆ แบ่งเบาภาระคุณครู เพื่อครูไทย


error: