ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

แนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างต่อเนื่อง

โดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เอื้ออำนวยให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย

คู่มือ

โดยมีสาระสำคัญคือ 1.องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโควิด19 2.แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 3.การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 5.กรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา 6.สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพ 7.ขั้นตอนการดำเนินงานคัดกรองและส่งต่อ

ตัวอย่างเนื้อหา

นอกจากนี้ยังมีเอกสารแบบประเมิน ได้แก่ 1. แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน 2.แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับนักเรียน

ตัวอย่าง แบบประเมิน

คุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่ :

error: