ดาวน์โหลดไฟล์ เกี่ยวกับ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ เกี่ยวกับ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ เกี่ยวกับ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ เกี่ยวกับ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 2564 รายละเอียดด้านล่าง

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

รายละเอียดกำหนดการทดสอบตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภาฯ


รายละเอียดการกำหนดวิชาเอก คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบฯ ขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือการทดสอบฯ ตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ


รายละเอียดระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาฯ


Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564


ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครูด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2563 – 2565


แบบคำขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

Download Test Blueprint

Test Blueprint of The 1ST Teacher Professional Competency Testing and Assessment Mapping B.E. 2564 (For foreigners)


Notification of the Secretariat office of the Teacher’s Council of Thailand (Khurusapha) Concerning the System,Method,Steps and Conditions for Registration,Data Recording and Application for the Teacher Professional Competency Testing and Assessment of Knowledge and Professional Experience based on Teacher Professional Standards


Notification from the The Teacher Professional Licensing Sub-committee Concerning the Criteria for Teacher Professional Competency Testing and Assessment Results Mapping on Knowledge and Professional Experience based on Teacher Professional Standards
B.E. 2563 – 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

ขอบคุณภาพจาก สทศ.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: