ดาวน์โหลด คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด ของโรคโควิด19 ในสถานศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด ของโรคโควิด19 ในสถานศึกษา

แนวทางในการปฏิบัติและเฝ้าระวังติดตาม

-เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงและเฝ้าระวังติดตามโรคโควิด19

-แผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

-การกำกับติดตามและประเมินผล

-แนวทางปฏิบัติการปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา กรณีเกิดโรคโควิด19

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่ :

error: