กําหนดการ 18 หลักสูตร การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564

กําหนดการ 18 หลักสูตร การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564

คุรุสภา เปิดกําหนดการ 18 หลักสูตร การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอ คุรุสภา เปิดกําหนดการ 18 หลักสูตร การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564

เฟสสาม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 หลักสูตร 

โดยจัดทำรูปแบบบทเรียนออนไลน์ และแบบผสมผสานครอบคลุมใน 4  subtheme ดังกล่าว เฟสนี้เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.– 30 ก.ย.2564 และเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.– 31 ต.ค. 2564 ซึ่งต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาในหลักสูตร และทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน ถึงจะได้รับเกียรติบัตร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน และร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และแอปพลิเคชัน “khuru on mobile โดยเกียรติบัตรออนไลน์ตามที่คุรุสภากำหนด นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ซึ่งมีหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา”
 2. “ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึงสมรรถนะ”
 3. “การเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะบน Platform Online เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน”
 4. “เสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทย: พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน”
 5. “การบริหารจัดการห้องเรียนคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ด้วย Dynamic Mathematics Software”
 6. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต(Education Reimagined: The Future of Learning)”
 7. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต(Design Thinking)”
 8. “Digital Tools อย่างง่ายเพื่อการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”
 9. “การวิเคราะห์ผลงานผู้เรียนเพื่อกําหนดประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนา”
 10. “Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ สู่ห้องเรียนออนไลน์”
 11. “การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สําหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning”
 12. “การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ให้ปัง ด้วย Line Application (AR, Avatra)”
 13. “Skills Framework for Thailand in the Post-COVID19Era: Building Teacher’s Capacity for Student’s Skill Developmentกรอบทักษะไทยในยุคหลังโควิด19: เสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน”
 14. “Digital literacy for Teachers in New normal”
 15. “Literacy for Post-COVID World”
 16. “High-Leverage Classroom Practices for Post-COVID era”
 17. “การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ขอนแก่น”
 18. “การประเมินฐานสมรรถนะ (Competency-based assessment): การประเมินในห้องเรียน”

ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

ที่มา คุรุสภา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: