คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต  2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564 จำนวน 55 แห่ง มีดังนี้   
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน)  
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน)   
3) มหาวิทยาลัยนครพนม (180 คน)  
4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน) 
5) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ((ครูจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 180 คน และครูจากโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านผู้ประกอบวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัย 120 คน) 
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน)  
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน) 
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (90 คน)   
9) มหาวิทยาลัย    ราชภัฏเชียงราย (180 คน) 
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน) 
11) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)  
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)   
13) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน)   
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน) 
15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน)  
16) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (150 คน)  
17) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (180 คน) 
18) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (90 คน)  
19) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน) 
20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)  
21) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน)  
22) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (180 คน)  
23) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน) 
24) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    (150 คน)  
25) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน)  
26) มหาวิทยาลัย   ราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)  
27) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (180 คน)  
28) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน)  
29) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน)  
30) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (180 คน)     
31) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)  
32) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)   
33) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน)  
34) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)  
35) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน)  
36) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)   
37) มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)  
38) มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)  
39) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน)  
40) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน)
41) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)    
42) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)  
43) มหาวิทยาลัยฟาฎอนี  (150 คน)  
44) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (180 คน)  
45) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  (120 คน)  
46) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (150 คน) 
47) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)  
48) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)  
49) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)  
50) วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน) 
51) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน) 
52) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน) 
53) วิทยาลัยสันตพล (180 คน) 
54) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)
55) สถาบันอาศรมศิลป์ (180 คน)

ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

ดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: