ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดย โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) จังหวักสุรินทร์ เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย


คำชี้แจง: แบบทดสอบ ชุดนี้ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย

ลักษณะแบบทดสอบ
1. เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. เกณฑ์การผ่าน: ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งระบบส่งไปยัง E-mail ของท่านโดยอัตโนมัติ
4. รายงานผลการสอบโดยระบุคะแนนสอบในเกียรติบัตร

ภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้ DLIT เพื่อการเรียนการสอน “
จัดทำโดย
นางสาวเครือวัลย์ ดวงดี
นางสาวรุ่งอรุณ ฤทธิกฎ
นางสาวจันทรา น่าชม
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)

ที่ปรึกษา
นายชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการทำแบบทดสอบในครั้งนี้

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: