ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ข้าราชการมีหน้าที่สําคัญส่วนหนึ่ง ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความสุจริตจริงใจ วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหน่ง พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ําเสมอ. นอกจากนั้นยังจะต้องมีความเสียสละอดทน รู้จักเกรงใจ ให้อภัย ทั้งโอนอ่อนผ่อนตามกันและกันด้วยเหตุผล. และสําคัญที่สุดจะต้องหัดทําใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดความเห็นแม้กระทั่งคําวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดเพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น แท้จริง คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลาย มาอํานวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสําเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง

โดย นางสาวนภัสสร เนตรพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2

คำชี้แจง

แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: