ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ ​​ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ทำแบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ เลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุด ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 70 ได้รับเกียรติบัตร

ตัวอย่าง เกียรติบัตร กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศตวรรษที่ 21


คำชี้แจง

– เมื่อท่านทำข้อสอบท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง Email ที่ระบุไว้

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำแบบเรียนรู้/แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทั่วไปได้มีการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในรูปแบบออนไลน์ เพื่อทบทวนความรู้ พัฒนาความรู้ และทดสอบความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ ตามความสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยได้จัดแบบเรียนรู้/แบบทดสอบออนไลน์ พร้อมออกเกียรติบัตรออนไลน์ให้แก่ผู้ผ่านการประเมิน…
1.กรอกข้อมูลตามแบบสอบถามกำหนด และทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 5 ข้อ
2.ศึกษาเรียนรู้จากใบความรู้เรื่อง”ความรู้เบื้องบ้นเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
3.ศึกษาเรียนรู้จากคลิปวีดีโอ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
4.ทำแบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ เลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุด ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 70 ได้รับเกียรติบัตร
5.ทำแบบประเมินความพึงพอใจ
จัดทำโดย
นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่
ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: