ขอเชิญทำแบบทดสอบ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอเชิญทำแบบทดสอบ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอเชิญทำแบบทดสอบ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอเชิญทำแบบทดสอบ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม เขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาบึงกาฬ

เกณฑ์การผ่าน 80% (16/20 ข้อ) ได้รับเกียรติบัตร

ควรรู้ก่อนทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ตามแนวการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ที่ ศธ 04001/ว7344 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

ศึกษาคู่มือ ก่อนทำแบบทดสอบ “คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา”

อ่านคู่มือที่นี่

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: