ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรของไทย โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธง

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรของไทย โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธง

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องทะเลและมหาสมุทรของไทย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธง เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเสาธง

ในหัวข้อการอ่าน เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรของไทย

เมื่อตอบคำภามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมิน สามารถรับเกียรติบัตรได้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

ทำแบบทดสอบได้ที่ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2DFCjhvLVfokWKmsEp6SwG2e-bYn8hMq0lOSEEVgP9WwZpw/viewform

error: