ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ

ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ

ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ

ครูมาแล้ว ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แบบทดสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แบบทดสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ


คำชี้แจง

1. ให้ผู้ทำแบบทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน ผู้ทำแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ผู้ทำแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: