สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” นับชั่วโมง ว21 ได้ 15 ชั่วโมง

สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” นับชั่วโมง ว21 ได้ 15 ชั่วโมง

สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” นับชั่วโมง ว21 ได้ 15 ชั่วโมง


สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. นับชั่วโมง ว21 ได้ 15 ชั่วโมง ผ่านระบบ e-learning

จำนวนชั่วโมงการพัฒนา 15 ชั่วโมง


หลักสูตร "การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา"
หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา”
หลักสูตร "การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา"
หน้าหลัก หลังจาก login เข้าระบบอบรมออนไลน์
หลักสูตร "การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา"
ตัวอย่างหลักสูตร


หน่วยการเรียนรู้


วิธีการเข้าเรียน และเกณฑ์การพิจารณาผลการฝึกอบรม

1. ผู้เข้าเรียนสามารถเลือกเรียนหน่วยการเรียนได้ทั้ง 6 หน่วย ตามความสมัครใจ
2. ผู้เข้าเรียนที่ประสงค์ขอนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงการฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน


เกณฑ์การพิจารณา

1. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนตามความต้องการในแต่หน่วยให้ครบ 100 % และ
2. ผู้เข้าเรียนจะต้องทำการทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 60 %
3. ผู้เข้าเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะได้รับใบประกาศแสดงผลการฝึกอบรมตามหน่วยการเรียนที่ผู้เข้าสมัครเรียน และสามารถเข้าไปปริ้นใบประกาศได้ที่ หน้าหลัก => เมนู Report และ
4. ผู้เข้าเรียนที่จะนำผลการฝึกอบรมไปนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. จะต้องผ่านเกณฑ์ให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน
5. ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้าเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดใน ข้อ 1 และ ข้อ 2 สามารถเข้าเรียนและทำการทดสอบซ้ำได้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2


ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือซักถาม
1. ห้อง Chat ในระบบ e – learning
2. โทร. 02 288 5789 – 91

หมายเหตุ
– จะเปิดให้โหลดใบประกาศตามหน่วยการเรียนตั้งแต่วันที่ 29 เป็นต้นไป ตามลิงค์นี้ https://ebet.obec.go.th/certificate/home.php
– หากต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้ของตนเองให้ Login เข้าสู่ระบบ เลือกโปรไฟล์ ขวามือด้านบนแล้วคลิกที่ชื่อของตนเองตามคู่มือเปลี่ยนชื่อ https://ebet.obec.go.th/editprofile.pdf

หลักสูตรนี้ได้อนุมัติให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของ สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 

ดาวน์โหลดเอกสารรับรองจาก ก.ค.ศ.

เข้าอบรมออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: