ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ข่าวการศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมประชุมหารือเรื่องการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นและจะกระทบต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนจึงมีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังป้องกันนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นชอบการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกำหนดแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

ข้อ 1 ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ข้อ 2 โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อม และประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา 2564 ก่อนวันที่กำหนดตามข้อหนึ่งให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นดำเนินการดังนี้

(1)โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม)ให้จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์)เท่านั้น

(2)โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง)หรือพื้นที่ควบคุม(สีส้ม)สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Demand, On Hand) โดยรูปแบบ On Site นั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid + (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน

ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ที่มา : moe360

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: