ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเลื่อนเงินเดือนให้เลื่อนปีละ 2 ครั้งครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม)โดยให้เลื่อนในวันที่1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อนครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน)โดยให้เลื่อนในวันที่1 ตุลาคม ของปีถัดไป การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของฐาน ในการคำนวณและไม่เกินเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กำหนด อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ 60 ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่ และบรรจุกลับ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน กล่าวคือ ถ้าจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันที่ 1 ธันวาคม หรือวันที่1 มิถุนายน แล้วแต่กรณี

โดย คณท์ไวย์ สิริเหมวริทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำชี้แจง

แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: