สสวท. ขอเชิญคุณครู เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) รับวุฒิบัตรการอบรม

สสวท. ขอเชิญคุณครู เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) รับวุฒิบัตรการอบรม

สสวท. ขอเชิญคุณครู เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) รับวุฒิบัตรการอบรม

ครูมาแล้ว ขอเสนอ หลักสูตรอบรมออนไลน์ สสวท. ขอเชิญคุณครู เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) รับวุฒิบัตรการอบรม

สสวท. ขอเชิญคุณครู เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) รับวุฒิบัตรการอบรม

สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผู้ใช้และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้

โครงสร้างรายหลักสูตร ประกอบด้วย 3 ส่วน

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
  2. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
  3. ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน

ในแต่ละส่วน ประกอบไปด้วย

  1. เนื้อหา และแบบฝึกหัด
  2. ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
  3. แบบทดสอบ
  4. สื่อและแหล่งเรียนรู้

เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้เรียนดำเนินการให้ครบทั้ง 4 ส่วนประกอบ

เกณฑ์การผ่านการอบรม – เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80% ขึ้นไปถึงได้รับวุฒิบัตรในการอบรม

*หมายเหตุ หลักสูตรมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรจาก กคศ. หากได้รับอนุมัติแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เปิดรับสมัครและอบรม 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564 ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสาขาเทคโนโลยี
Facebook : https://www.facebook.com/dtthailand
Website : http://designtechnology.ipst.ac.th/
โทรศัพท์ : 023924021 ต่อ 3504

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: