ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา โดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

เกณฑ์การผ่าน 80% (16/20 ข้อ) ได้รับเกียรติบัตร

ข้อควรรู้

  1. แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา ตามหัวข้อแบบทดสอบต่างๆ
  2. แบบทดสอบนี้มีจำนวน 20 ข้อ ผู้เข้าทดสอบต้องทำให้ผ่านร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบและได้รับเกียรติบัตร
  3. ระบบสามารถออกเกียรติบัตรได้เพียง 1,500 ท่านเท่านั้น หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตรภายใน 10 นาที ขอความกรุณาทำแบบทดสอบใหม่ในวันถัดไป เนื่องจากระบบเต็ม
  4. โปรดยอมรับข้อตกลงก่อนทำเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: