ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย สพป.​พิจิตร เขต 2 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

งานพัสดุมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง ทั้งนี้ เพราะพัสดุ หมายถึง เครื่องใช้ หรือเครื่องทุ่นแรง สำหรับโรงเรียน หมายถึง เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนอุปกรณ์การสอน การจัดการด้านพัสดุ จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนกองทัพที่ต้องการทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง นั้นเอง

คำชี้แจง

แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: