กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด โดยมีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรัยบลดเวลา และวันทำงานของบุคลากรในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้น และแพดร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ให้สถานศึกษาในเขต 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564 ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้าย

กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตราการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลา และวันทำงานของบุคลากรในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานที่ทำงานในเขต 28 จังหวัดดังกล่าว มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด ให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด โดยคำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อ 2 กรณีบุคลากรในสังกัดมีที่พักอาศัยอยู่ในเขต 28 จังหวัด ตามวรรคเเรก และจะต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการทั้งปกติ และกรณีเฉพาะนอกเขต 28 จังหวัดดังกล่าว ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสั่งให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตามแนวทางในข้อ 1

กรณีบุคลากรในสังกัดมีที่พักอาศัยอยู่นอกเขต 28 จังหวัด ตามวรรคแรก และจะต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการทั้งกรณีปกติ และกรณีเฉพาะในเขต 28 จังหวัดดังกล่าว ให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 3 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงาน ของงงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในระหว่างที่กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยให้มาทำงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25 ตามข้อ 1 และข้อ 2 นั้น ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษษ ครูและอาจารย์ ในสถานศึกษา ต้องกำนหดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษากำหนด เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าช้ำเรียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

ประกาศ ณ​วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสุภัทร จำปาทอง)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: